First Chairman: Li Chuwen.

Second Chairman: Li Xuanhai.

Vice Chairmen: Zhu Xiaoming, Chu Minwei

Trustees:  Niu Shuzhen, Gu Xianlun (executive), Li Qing (executive),

Li Jin (executive), Zhu Shaozhong (executive), Lu Maorong, Yang Huizhong, Zhang Guoyou, Shi Fusheng, Yuan Cai (executive), Jia Qiaoping

Honorary Trustees: Wang Shenghong, Hou Dingkang, Gong Haocheng